Landasan Gerakan

1. Firman Allah SWT :

  • “Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara”
    QS. Al-Hujurat:10
  • “Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan”
    QS. Al-Maidah:2

2. Sabda Rasulullah SAW :

  • “Dan barangsiapa yang menanggung keluarga Pejuang, maka sungguh ia telah ikut perjuangannya itu” Muttafaqun ‘Alaih

3. Amanah UUD 1945 :

  • Kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

4. Amanah Pancasila Sila ke 2 :

  • Kemanusiaan yang Adil dan Beradab